Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kurzy přípravy na víceletá gymnázia

Formou prezenčního kurzu 8G – PŘÍPRAVA K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE NA OSMILETÁ GYMNÁZIA Z MATEMATIKY A JEJÍ APLIKACE nabízíme žákům odbornou pomoc s přípravou ke složení této zkoušky. Výuka je zaměřena na vysvětlování a procvičování vhodných způsobů řešení slovních úloh a na zvolení vhodné strategie při jejich řešení.

Příprava k jednotné přijímací zkoušce na osmiletá gymnázia z matematiky – kurz 8G
Termín: 26.2. – 9.4.2019
Lektor: Mgr. Monika Šoukalová
Cena: 1 100,-Kč
Počet vyučovacích hodin: 7 (1 vyučovaní hodina = 60 minut výuky)
Den výuky: úterý
Čas výuky: 15:00 – 16:00
Místo výuky: ZŠ Londýnská 34, Praha 2

Přihlásit se do kurzu >

V kurzu jsou ještě k dispozici poslední volná místa.

Osnova kurzu:

Číslo a početní operace

Modelování a určování části celku, s porozuměním užití pojmů polovina celku, třetina, čtvrtina atd., o polovinu více nebo méně (o třetinu, o čtvrtinu atd.), zápis zlomku, porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel, práce s grafickým zobrazením celku a jeho částí.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Využití úsudku při řešení slovních úloh a jednoduchých problémů, matematizace reálné situace, řešení jednoduchých nestandardních situací, objevování a využívání

jednoduchých zákonitostí, zaznamenávání situace pomocí schémat, využívání k řešení problémů grafickou interpretaci, formulovat odpověď.

Geometrie v rovině

Základní geometrické útvary: přímka, polopřímku, úsečka. Konstrukce různoběžek, vyznačení jejich průsečíku, sestrojení k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem, určování vzájemné polohy dvou přímek v rovině: rovnoběžky, různoběžky, kolmice. Jednoduché konstrukce kružnice s daným středem a poloměrem, čtverce, obdélníku a trojúhelníku, včetně pravoúhlého.