Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kurzy přípravy na státní maturitu

Formu prezenčního kurzu SM – PŘÍPRAVA KE STÁTNÍ MATURITĚ Z MATEMATIKY nabízíme odbornou pomoc studentům s přípravou ke složení této zkoušky. Výuka v kurzu je zaměřena na vysvětlení a procvičení požadovaných typů otevřených, široce otevřených i uzavřených úloh. Obsah kurzu odpovídá požadavkům dle Katalogu požadavků pro zkoušku z matematiky společné části maturitní zkoušky vydané CERMATem.

Příprava ke státní maturitě z matematiky – kurz SM
Termín: 28. 2. – 25. 4. 2019
(výuka z důvodu školních prázdnin nebude probíhat 18. 4.)
Lektor: Mgr. Monika Šoukalová
Cena: 2 600,-Kč
Počet vyučovacích hodin: 32 (1 vyučovaní hodina = 45 minut výuky)
Den výuky: čtvrtek
Čas výuky: 17:45 – 21:00 (4 vyučovací hodiny s 15 minutovou přestávkou)
Místo výuky: ZŠ Londýnská 34, Praha 2

Přihlásit se do kurzu >


Osnova kurzu:

Číselné množiny

1. Dělitelnost

Pojmy prvočíslo a číslo složené, dělitelnosti přirozených čísel a znaky dělitelnosti, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek přirozených čísel

2. Operece s reálnými čísly

Různé tvary zápisu racionálního čísla a jejich převody, operace se zlomky, operace s desetinnými čísly včetně zaokrouhlování, určit řád čísla, praktické úlohy na procenta a trojčlenku, zařazení čísla do příslušného číselného oboru, aritmetické operace v číselných oborech. Pojmy opačné číslo a převrácené číslo, znázornění reálného čísla na číselné ose, absolutní hodnota reálného čísla a její geometrický význam. Zápis a znázornění intervalů, určování jejich průnik a sjednocení. Druhá a třetí mocnina a odmocnina, operace s mocninami s celočíselným exponentem a odmocninami.

Algebraické výrazy

1. Úpravy výrazů

Hodnota výrazu, početní operace s mnohočleny, rozklad mnohočlen na součin užitím vzorců a vytýkáním, operace s lomenými výrazy.

2. Definiční obor lomeného výrazu

Rovnice a nerovnice

1. Lineární rovnice o jedné neznámé

Početní i grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, definiční obor rovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli o jedné neznámé. Vyjádření neznámé ze vzorce.

2. Kvadratické rovnice

Neúplné i úplné kvadratické rovnice, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, užít rovnice při řešení slovní úlohy.

3. Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

4. Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

Funkce

1. Definiční obor, obor hodnot, hodnota funkce v bodě, graf funkce, průsečíky grafu funkce s osami soustavy souřadnic.

2. Přímá a nepřímá úměrnost

Vlastnosti přímé a nepřímé úměrnosti a jejich grafy.

3. Lineární a kvadratická funkce

Určit lineární a kvadratickou funkci a jejich grafy.

4. Exponenciální a logaritmická funkce a rovnice

Určit exponenciální a logaritmickou funkci sestrojit jejich grafy. Logaritmu a jeho vlastností. Jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice

5. Goniometrické funkce

Pojmy úhel, stupňová míra, oblouková míra. Definovat goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku.

Posloupnosti

1. Určit posloupnost vzorcem pro n-tý člen, graficky, výčtem prvků.

2. Aritmetická a geometrická posloupnost , základní vzorce

Finanční matematika

1. Užití geometrické posloupnosti

2. Základní vzorce finanční matematiky (úrok, …)

3. Procenta

Planimetrie

1. Trotúhelník

Typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, pojmy vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsané a vepsané. Výpočet obvodu, obsahu (využít vlastností těžnic, středních příček,…). Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku ( Pythagorova věta a Eukleidovy věty, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku)

2. Mnohoúhelníky

Vlastnosti rovnoběžníky,lichoběžníky a pravidelné mnohoúhelníky. Pojmy kružnice opsaná a vepsaná, úhlopříčky, výšky, úhlopříčky. Výpočet obvodu a obsahu (využít vlastností úhlopříček, výšek,…)

3. Kružnice, kruh

Výpočet obvodu a obsahu

4. Geometrická zobrazení

Shodná zobrazení (středová a osová souměrnost, posunutí,), sestrojit obraz v daném zobrazení a užít jejich vlastnosti.

Stereometrie

1. Objem a povrch krychle, kvádru, hranolu, jehlanu, rotačního válec, rotačního kužele.

Analytická geometrie

1. Vektorová algebra

Vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky. Vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru. Operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů).

2. Přímka v rovině

Parametrické vyjádření přímky, obecná rovnici přímky a směrnicový tvar přímky v rovině. Polohové a metrické vztahy bodů a přímek.

Kombinatorika, pravděpodobnost

1. Základní kombinatorická pravidla

Kombinatorické skupiny (variace, permutace, kombinace bez opakování), určit jejich počty. Faktoriály a kombinační čísla

2. Pravděpodobnost náhodného jevu

Statistika

1. Aritmetický průměr

2. Vyhledat a vyhodnotit statistická data v grafech a tabulkách